obraz - 1UO_mini175.jpg
dr Ilona Biernacka-Ligięzaobraz - ilona-ligieza.JPGAdiunkt - Zakład komunikacji społecznej i dziennikarstwa

Kontakt: Collegium Civitas pokój 305
telefon: (77) 452 74 73 wew. 7473
e-mail:
konsultacje:
OBSZAR ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH

- Media lokalne
- Globalizacja/glokalizacja a media
- Public relations
- Nowe media
- Komunikacja międzykulturowa
- Komunikowanie polityczne
- Socjolingwistyka
- Komunikacja społeczna
- Komunikacja językowa
- Prasa alternatywna
- Język mediów
- Współczesny język polski i angielski
- Językoznawstwo kontrastywne
- Językoznawstwo ogólne


WYBRANE PUBLIKACJE

1. Biernacka-Ligięza I., Współczesne wulgaryzmy - śmieci czy ornamenty?, [w:] Wokół śmieci – praktyka, symbolika, metafora, red. Bobryk R., Kryszczuk M, Urban-Puszkarska D., 223-237 Siedlce 1998.

2. Biernacka-Ligięza I., Jak słodka jest tajemnica ukryta w nazwach słodyczy?, [w:] Tom z materiałami z konferencji Literatura a kuchnia, Toruń 1998.

3. Biernacka-Ligięza I., Wulgaryzmy a łamanie normy kulturowej, [w:] Mowa rozświetlona myślą, red. J. Miodek, s. 166-182, Wrocław 1999.

4. Biernacka-Ligięza I., Rola wulgaryzmów we współczesnej polszczyźnie, [w:] Słowa, słowa, słowa ... w komunikacji językowej, red. M. Grabska, s. 194-204, Gdańsk 2000.

5. Biernacka-Ligięza I., Funkcja wulgaryzmów w polszczyźnie potocznej, [w:] Akta Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Filologia Polska LV, Nauki Humanistyczno-Społeczne, zeszyt 347, red. M. Grochowski, s. 13-25, Toruń 2001.

6. Biernacka-Ligięza I., "Kląć na czym świat stoi” - analiza wulgaryzmów najczęściej wykorzystywanych w języku polskim i angielskim, [w:] Język w komunikacji, red. G. Habrajska, s. 255-262, Łódź 2001.

7. Biernacka-Ligięza I., Obecność wulgaryzmów w gwarze przestępczej, [w:] Nasze a cizi v interetnicke a interpersonalni jazykove komunikaci – Universitas Ostraviensis, Faculta Philosophica, red. I. Bogoczova, s. 89-101, Ostrawa 2001.

8. Biernacka-Ligięza I., Wulgaryzmy w języku młodzieży, [w:] Kształcenie Językowe, red. J. Miodek, K. Bakuła, s. 73-97 Wrocław 2001.

9. Biernacka-Ligięza I., Ładne kwiatki współczesnej polszczyzny, [w:] Język a kultura, t. 16 Świat roślin w języku i kulturze, red. A. Dąbrowska, I. Kamińska-Szmaj, s. 245-257, Wrocław 2001.

10. Biernacka-Ligięza I., Samorząd lokalny w dobie transformacji , w: Rocznik Dzierżoniowski, Dzierżoniów 2002.

11. Biernacka-Ligięza I., Znani o sobie, [w:] Rocznik Dzierżoniowski, Dzierżoniów 2002.

12. Biernacka-Ligięza I., Funkcjonowanie systemów zarządzania jakością w samorządach lokalnych, [w:] Wspólnota , 2003.

13. Biernacka-Ligięza I., Wulgaryzmy w prasie alternatywnej, [w:] Język a kultura, t. 17 Życzliwość i agresja w języku, red. A. Dąbrowska, A. Nowakowska, s. 323-333, Wrocław 2006.

14. Biernacka-Ligięza I., Wojna na słowa … – językowy obraz kampanii wyborczej do samorządu w powiecie dzierżoniowskim , [w:] Wojna w mediach, s. 111-121 , Opole 2007.

15. Biernacka-Ligięza I., „Wściekły atak katoprawicy” na „jeszcze bardziej lewicową wiedźmę” – analiza językowa tekstów blogów polityków, [w:] Media I czy IV władza, red. M. Sokołowski, s. 27 - 47, Warszawa 2007.

16. Biernacka-Ligięza I., Współistnienie nowoczesności i tradycji, czyli słów kilka o kreowaniu wizerunku samorządu lokalnego u progu XXI wieku, [w:] Polska na początku XXI wieku. Państwo, politycy, mass media, red. L. Koćwin, s. 229-248, Wrocław 2008.

17. Biernacka-Ligięza I., Rola lokalnych serwisów informacyjnych kształtowaniu struktur społeczeństwa informacyjnego, [w:] Media i społeczeństwo – nowe strategie komunikacyjne, red. M. Sokołowski, s. 409-430, Toruń 2008.

18. Biernacka-Ligięza I., "Gmina przyjazna inwestorom" - marketing, reklama, public relations w samorządzie lokalnym na przykładzie powiatu dzierżoniowskiego, [w:] Język w marketingu, red. K. Michalczewski, s. 21-30, Łódź 2008.

19. Biernacka-Ligięza I., Wczoraj, dziś i jutro Dzierżoniowa - krótka charakterystyka inicjatyw gospodarczych podejmowanych przez gminę miejską Dzierżoniów [w:] Współdziałanie władz samorządowych, uczelni i przedsiębiorstw w rozwoju lokalnym, red. L. Jakuboów, Wrocław 2008, s. 33-44.

20. Biernacka-Ligięza I., Glokalizacja – próba zdefiniowania pojęcia ?, [w:] Ziemia Kłodzka nr 181, Nowa Ruda 2009.

21. Biernacka-Ligięza I., New era for local journalism – an analysis of the local media journalism, Praga 2009

22. Biernacka-Ligięza I., Journalism faces globalization and glocalization – local and regional media journalists and their judgment of contemporary journalism, Wrocław 2009


PROWADZONE PRZEDMIOTY

- Wstęp do nauki o komunikowaniu
- Gatunki i formy dziennikarskie
- Stylistyka i kultura języka
- Retoryka dziennikarska
- Public relations w administracji
- Media lokalne i środowiskowe
- Praca dziennikarza w języku obcym (język angielski)
- Komunikowanie społeczne
- Komunikacja międzykulturowa
- Spółeczne i kulturowe oddziaływanie mediów
- Propaganda i zasady komunikowania perswazyjnego
- Historia i teoria mediów
- Translatoria (zajęcia prowadzone w języku angielskim): Cross-cultural communication; Public Relations in practice; Local and regional media; Journalism in practice;
- Współczesne media w Polsce i na świecie


ZAINTERESOWANIA PRYWATNE
podróże, literatura, muzyka jazzowa, kultura krajów basenu Morza Śródziemnego

INFORMACJE DODATKOWE
Uzyskane granty:
2009r. – University of Oslo, Instytut mediów i komunikacji społecznej – badnie lokalnych mediów norweskich - grant badawczy w ramach EEA/EOG Grants
1999r. – University College of London, School of Slavonic and Eastern European Studies - badania nad komunikowaniem potocznym w Wielkiej Brytanii – Grant Wewnętrzny Uniwersytetu Wrocławskiego
1998r. – 2000r. - Grant Wewnętrzny Uniwersytetu Wrocławskiego – badania nad komunikowaniem potocznym w Polsce
 
Staże:
2002r.- staż w Shropshire County Council – Shrewsbury. Celem stażu było poznanie strategii rozwoju gmin brytyjskich oraz sposobu funkcjonowania biura prasowego w samorządzie lokalnym w Wielkiej Brytanii.
Członkostwo w stowarzyszeniach:
- Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej
- ECREA
Instytut Politologii
ul. Katowicka 89, 45-061 Opole,
tel. (077) 452-74-60, fax (077) 452-74-69
e-mail: politologia@uni.opole.pl

dol