obraz - 1UO_mini175.jpg
prof. UO dr hab. Wiesława Piątkowska-StepaniakWiesława Piątkowska - StepaniakKierownik Zakładu Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa

Kontakt: Collegium Civitas pokój 305
telefon: (77) 452 74 73 wew. 7473
konsultacje: poniedziałek 15:00-16:00 - sem. letni


dr hab. nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce dwóch specjalności: współczesnej myśli politycznej i prasoznawstwa.
Kariera naukowa:

 • stopień doktora -1990 - Język publicystyki politycznej w tygodniku „Polityka” w latach 1980-1981
 • stopień doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny – nauka o polityce uzyskała w 2002 na podstawie rozprawy - „Nowy Dziennik” w Nowym Świecie. Pismo i jego rola ideowo-polityczna. Przewód habilitacyjny został przeprowadzony na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Za tę rozprawę przyznano jej w 2003 r. Nagrodę Indywidualną Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
 • dwukrotna stypendystka 1997 i 1998 - Międzynarodowej Fundacji Dziennikarskiej (International Committee on Journalism Inc.- ICJI) w Nowym Jorku


Dorobek naukowy:

109 publikacji naukowych (w tym 6 prac zwartych) oraz ponad 30 artykułów publicystyczno-naukowych (szczegółowy spis na końcu strony).

Problematyka seminarium i doświadczenia w zakresie dydaktyki, to przede wszystkim: marketing polityczny, komunikacja społeczna, komunikacja polityczna, język polityki, kanały informacji masowej, media polonijne, Polonia amerykańska, public relations, propaganda, współczesne stosunki międzynarodowe.

Działalność społeczna:

 • Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Opolskiego
 • Członek Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Opolu
 • Współzarządzająca Fundacji im. Bolesława Wierzbiańskiego przekazanej w formie stypendiów z Nowego Jorku dla studentów z Ukrainy i Białorusi podejmujących studia na UO
 • od 1997 r. do dziś senator Uniwersytetu Opolskiego, członek komisji ds. kadry naukowej
 • od 2004 r. dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego

Główne zainteresowania naukowe:

skupiają się na współczesnym rynku prasy polskiej i polonijnej, języku publicystyki politycznej, Polonii amerykańskiej i londyńskiej ze szczególnym uwzględnieniem wojennej i powojennej emigracji, dziennikarzy - byłych frontowych korespondentów II wojny światowej, a zarazem działaczy demokratycznych i niepodległościowych.

Wieloletnia praca badawcza nad monografią „Nowego Dziennika” (kwerenda kilkudziesięciu tytułów prasy polonijnej ukazującej się obecnie lub w przeszłości w USA, Ameryce Południowej, we Francji, Wielkiej Brytanii i na Litwie; wykorzystanie zbiorów archiwów stowarzyszeń i instytucji naukowych w USA i Wielkiej Brytanii, kilkudziesięciu archiwów prywatnych) pozwoliła autorce również na sporządzenie ponad 50 haseł biogramów ze zdjęciami dziennikarzy i ludzi związanych z „Nowym Dziennikiem”. Jest to jednocześnie próba pogłębienia wiedzy o społeczności polonijnej.

Monografia „Nowy Dziennik” w Nowym Świecie doczekała się kilku recenzji i omówień: m.in.: Jan Nowak-Jeziorański, „Nowy Dziennik” w Nowym Świecie, „Przegląd Polski”, dodatek literacko-społeczny „Nowego Dziennika”, Nowy Jork, 2 II 2001, s. 5; Jan Nowak Jeziorański, „Nowy Dziennik in the New World, [w:] „New Horizon” No 6, June 2001, , s. 3; Stanisława Blejwas, Nowy Dziennik”, Polska, Polonia i Ameryka, [w:] „Przegląd Polski”, sierpień 2001; Stefan Bratkowski, Ktoś o tym pomyślał..., „Nowe Książki nr 5, 2001 , s. 25; Stefan Bratkowski, I kto by pomyślał...,„Przegląd Polski”, dodatek literacko-społeczny „Nowego Dziennika”, Nowy Jork, 23 II 2001, 6.; Tomasz Stańczyk, Historia „Nowego Dziennika”, [w:] Rzecz o książkach, comiesięczny dodatek do „Rzeczpospolitej”, 6 XII 2000; Michał Lis, Monografia gazety, „Gazeta w Opolu” dodatek do „Gazety Wyborczej”, 2 III 2001.

Staże naukowe krajowe izagraniczne:

 • Stypendystka 1997 - Międzynarodowa Fundacja Dziennikarska (International Committee on Journalism Inc.- ICJI) w Nowym Jorku .

 • Stypendystka 1998 - Międzynarodowa Fundacja Dziennikarska (International Committee on Journalism Inc.- ICJI) w Nowym Jorku.

 • 2000 r. - Redakcja „Nowego Dziennika” w Nowym Jorku.

 • 2003 r. - Redakcja „Nowego Dziennika” w Nowym Jorku.Po 2000 r. pod red. W. Piątkowskiej-Stepaniak ukazały się książki:

Dziennikarze polscy na emigracji. Wspomnienia z lat 1937-1989, red. Bolesław Wierzbiański i Wiesława Piątkowska-Stepaniak, Opole 2001,

Autoportret Zbiorowy. Wspomnienia dziennikarzy polskich na emigracji z lat 1945-2003, Opole 2003,


obraz - Wojna w mediach.jpgWojna w mediach, red. Wiesława Piątkowska- Stepaniak i Bogusław Nierenberg, Opole 2007,My, emigranci. Wspomnienia współczesnych Polaków z życia na obczyźnie, red. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, Opole 2007


Polonijna panorama. Szkice poświęcone pamięci Bolesława Wierzbińskiego, Opole 2008.Ostatnie badania dr hab. prof. UO W.Piątkowskiej-Stepaniak koncentrują się w większym stopniu na prasie polskiej.


Publikacje:

Wykaz najważniejszych publikacji:


Prace zwarte:

 1. Rozprawa habilitacyjna; „Nowy Dziennik” w Nowym Świecie, Opole 2000, ss. 503.

 2. Kultura języka dla studentów uczelni technicznej, podręcznik dla studentów, współautorstwo, Wrocław 1981, ss. 186.

 3. Niepodległość, red. Wiesława Piątkowska-Stepaniak i Lech Rubisz, Opole 1999, ss. 276.

 4. Europa i my. Polska i Polacy wobec integracji europejskiej, red. Wiesława Piątkowska-Stepaniak i Lech Rubisz, Opole 2000, ss. 293.

 5. Dziennikarze polscy na emigracji. red. Bolesław Wierzbiański, Wiesława Piątkowska- Stepaniak, Opole 2001, ss. 287

 6. Autoportret zbiorowy, red. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, Opole 2003, ss. 355.

 7. Wojna w mediach, red. Wieslawa Piątkowska-Stepaniak, Bogusław Nierenberg, Opole 2007, ss. 464.

 8. My emigranci, wspomnienia współczesnych Polaków z życia na obczyźnie, red. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, Opole 2007, ss. 516.

 9. Ryszard Kapuściński. Portret dziennikarza i myśliciela, red. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wiesława Piątkowska-Stepaniak, Bogusław Nierenberg, Wojciech Furman, Opole 2008, ss. 326.

 10. Polonijna panorama. Zbiór poświęcony pamięci Bolesława Wierzbiańskiego, red. Wiesława Piątkowska-Stepaniak i Marek Masnyk, Opole 2008, ss.347.


Inne publikacje m.in.:

 1. Analiza wybranych utworów amatorskiej emigracyjnej tworczości literackiej w świetle prasy polskiej na Śląsku w II połowie XIX wieku, „Zaranie Śląskie” 1985, zesz. III i IV, s. 243-252.

 2. Frazeologia nadawcy - stereotypy w tygodniku „Polityka” w latach 1980-1981,[w:] „Edukacja Polityczna”, Warszawa 1990, vol.15 , s. 272-290.

 3. Słownictwo najczęstsze i bardzo częste w języku publicystyki politycznej 1981 r. na podstawie czasopisma „Polityka”, [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu, Nauki Społeczno-Polityczne VI, Opole 1993, s. 123-132.

 4. Polityka” na tle propagandy stanu wojennego, [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu, Nauki Społeczno-Polityczne VI, Opole 1993, s. 116-122.

 5. Wyobrażenia o dziennikarstwie studentów ostatnich lat specjalności dziennikarskiej Uniwersytetu Opolskiego, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Nauki Społeczno-Polityczne 11, Opole 1995-1996, s. 21-29.

 6. Prasa w okresie transformacji, „Kwartalnik Opolski”, Opole 1996, nr 2, s.16-27.

 7. Wolny rynek, demokracja a public relations w Polsce, „Kwartalnik Opolski”, Opole 1996, nr 3-4, s. 59-67.

 8. Pluralizm - uświadomiona konieczność, [w:] Budowa zaufania międzynarodowego celem edukacji globalnej. O pokojowy start ludzkości w XXI wiek, red. Z. Łomny, Opole 1996, s. 295-299.

 9. Informacja w układach społecznych, [w:] Śląsk Opolski. Problemy okresu transformacji w drodze do normalności, red. B. Kozera i M. Lis, Opole 1997, s. 85-90.

 10. Działalność wydawcy i redaktora „Nowego Dziennika” Bolesława Wierzbiańskiego w Polskim Ruchu Wolnościowym „Niepodległość i Demokracja”, [w:] Niepodległość, red. W. Piatkowska-Stepaniak i L. Rubisz, Opole 1999, s. 167-213.

 11. Powstanie „Nowego Dziennika. Polish Daily News”, „Studia Polonijne” t. 21, Lublin 2000, s. 97-119.

 12. Od Światpolu do Światpolu, „Studia Śląskie”, t. LIX, Opole 2000, s. 251-266.

 13. Rola Bolesława Wierzbiańskiego w realizacji idei niepodległości i federalizmu, [w:] Europa i my. Polska i Polacy wobec integracji europejskiej, red. W. Piątkowska-Stepaniak i L. Rubisz, Opole 2000, s. 55-73.

 14. O wolną Polskę i wolne słowo, [w:] Dziennikarze polscy na emigracji, red. Wiesława Piątkowska- Stepaniak, Opole 2001, s. 7-15.

 15. Dobro wspólne w rękach obywateli, [w:] Śląsk Opawski i Opolski w kierunku standardów europejskich (przełamywanie barier), Opole 2001, s. 113-121.

 16. Europejski kłopot Polski, [w:] „Śląsk Opolski”, Opole 2001, nr 1, s. 51-56.

 17. Edmund Jan Osmańczyk - w służbie kraju i emigracji. Refleksje na przełomie epok, [w:] „Śląsk Opolski”, Opole 2001, nr 1, s. 24-28.

 18. Marian Święcicki - pomysłodawca założenia „Nowego Dziennika”, [w:] „Kwartalnik Opolski”, Opole 2001, nr 1, s. 73-79.

 19. Dziennik dla nowego czytelnika. Okoliczności powstania „Nowego Dziennika-PoilshDaily News”, „Kwartalnik Opolski”, Opole 2001, nr 1, s. 61-72.

 20. Samorząd lokalny, urząd miasta a organizacje pozarządowe w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Samorząd-Rozwój-Integracja, Katowice 2003, s 153-160.

 21. Dziennikarska sztafeta, [w:] Autoportret Zbiorowy. Wspomnienia dziennikarzy na emigracji z lat 1945-2002, Opole 2003, s. 7-22.

 22. Polski lobbing w USA, [w:] Grupy interesu. Teorie i działanie, red. Zbigniew Machelski i Lech Rubisz, Toruń 2003, s. 397-413.

 23. Wspieranie przez nowojorski „Nowy Dziennik” polskich dążeń do NATO i UE, [w:] Media regionalne a idea i praktyka integracji europejskiej, Rzeszów 2002 , s. 160-172.

 24. Polacy nie tylko w Teksasie, [w:] Dalecy a bliscy, materiały międzynarodwoego sympozjum zorganizowanego z okazji 150 rocznicy obecności Ślązaków w Teksasie, red. Piotr Jaskółka, Opole 2004, s. 19-28.

 25. Piątkowska-Stepaniak Wiesława Global democracy-utopia or reality?, „Przegląd Stosunków Międzynarodowych- The International Affairs Review”", 2005, nr 1(152), Opole, s. 27-37.

 26. Marian Święcicki w służbie Amerykańskiej Częstochowy, [w:] Matka odkupiciela, red. Krzysztof Wieliczko, Lublin 2006, s. 255-267.

 27. Tabloidy zmieniają konkurencję, [w:] Między odpowiedzialnością a sensacją. Dziennikarstwo i edukacja na przełomie wieków, red. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Marta Wrońska, Wojciech Furman, Rzeszów 2006, s. 131-141.

 28. Świat z gazet, [w:] „Dyskurs”, tom 4, Opole 2006, s. 31-37.

 29. Media - Fading guard of democracy, [w:] „Przegląd Stosunków Międzynarodowych-The International Affairs Review”, nr 1/ 153, Opole 2006, s. 136-141.

 30. Konflikt formuł – sprzeczności w postrzeganiu roli polonijnego pisma „Głos” między wydawcą a kierownikiem redakcji, [w:] Środki masowego komunikowania a społeczeństwo, pod red. Mariana Gieruli przy współpracy Mirosławy Wielkopolskiej-Szymury, Katowice 2006, s. 186-204.

 31. Må förnuftet inte somna in, (Aby rozum nie usnął), [w:] „Suecia Polonia“, nr 3 (17) Stockholm 2006, s. 22-26.

 32. Polonijny Nowy Jork – Polonijny Sztokholm. Analiza porównawcza, [w:] Polonia i Polacy w krajach Unii Europejskiej, red. M. Nadolski, W. Rybczyński, Pułtusk 2006, s. 75-109.

 33. Konfliktowy obraz świata w prasie, [w:] Wojna w mediach, red. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, Bogusław Nierenberg, Opole 2007, s. 391-403.

 34. Granice wolności mediów, [w:] Media a demokracja, red. Lidia Pokrzycka i Włodzimierz Mich, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, s. 143-154.

 35. Europa – wspólnota nieufnych, [w:] Horyzonty tożsamości europejskich, red. Rafała Riedla, Opole 2007, s. 84-95.

 36. Medialna deformacja demokracji (Deformation of Democracy In the Media, (opublikowany wykład) [w:] „Zacny Uczynek 2005-2006”, Krasnystaw 2007, s. 20-25.

 37. Potęga i niemoc władzy w twórczości Ryszarda Kapuścińskiego, [w:] Ryszard Kapuściński. Portret dziennikarza i myśliciela, red. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wiesława Piątkowska-Stepaniak, Bogusław Nierenberg, Wojciech Furman, Opole 2008, s. 135-153.

 38. Zmartwychwstańcy na rzecz jedności Polonii amerykańskiej, [w:] Polonijna panorama. Zbiór poświęcony pamięci Bolesława Wierzbiańskiego, red. Wiesława Piątkowska-Stepaniak i Marek Masnyk, Opole 2008, s. 163-180.


Hasła – artykuły:

Polonijnapanorama. Zbiór poświęcony pamięci Bolesława Wierzbiańskiego,red. Wiesława Piątkowska-Stepaniak i Marek Masnyk, Opole 2008, ss.347.

 1. Jędrzejewicz Wacław (1893-1993), s. 328-334.

 2. Maciej M. Feldhuzen (1906-1990), s. 319-322.

 3. Tadeusz Horko (1913-1976), s. 325-328.

 4. Ignacy Morawski (1888-1988), s. 335-338.

 5. Marian Wiktor Święcicki ( 1902-1988), s. 339-344.

 6. Feliks Gross (1906-2006) współred., s. 322-325.

 7. Bolesław Wierzbiański (1913- 2003), s. 328-334.


Recenzje, m.in.:

 • książki A. Bonusiaka, pt. Szkolnictwo polskie w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1984-2003, Rzeszów 2004.

 • książki pod red. S. M. Grochalskiego, pt. Obywatel w Unii Europejskiej, z serii Studia Europejskie nr 1 , Opole 2006.

 • Recenzja wydawnicza pierwszego numeru „Zeszytów Politologicznych” przygotowanego pod redakcją Sylwestra Wróbla w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu - Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, Chorzów 2006.

 • książki Demokracja medialna - źródła władzy, pod red. Andrzeja Krachera i Rafała Riedla, Racibórz 2007, ss. 207.

 • książki Jana Pleszczyńskiego, Etyka dziennikarska, Warszawa 2007, ss. 263.

 • pracy doktorskiej mgr Kamila Minknera, pt. Kino jako medium polityczne, Opole 2008, ss. 440.


Artykuły publicystyczno-naukowe ipublicystyczne, m.in.:

 1. Region w okopie, „Nowy Dziennik”, Nowy Jork , 6 III 1998, s. 5.

 2. Polska podzielona. Czamu się nołs nie pytołcie, „Nowy Dziennik”, Nowy Jork, 8 IV 1998, s. 5.

 3. Ziemia fatalna, „Głos” Nowy Jork, 1 VIII 1997, s. 1, 16.

 4. Jak po wojnie, „Głos”, Nowy Jork, 15 VIII 1997, s.1, 10.

 5. Prawda o wolnym rynku, „Głos”, Nowy Jork, 24 XII 1996, s. 9.

 6. Fenomen „Polityki”, „Głos”, Nowy Jork, 1 X 1997, 1, 15.

 7. Świat medialny, „Głos”, Nowy Jork, 1 IX 1997, s. 1, 15.

 8. Święcickiego Mariana pomysł na Amerykę, „Przegląd Polski”, dodatek literacko-społeczny „Nowego Dziennika”, Nowy Jork, 16 III 2001, s.1, 15.

 9. Dla przyjaciół Wierzba, „Nowa Trybuna Opolska”, 29-30 marca 2003.

 10. Przeszłość idei przyszłości, [w:] „Przegląd Polski”, dodatek literacko-społeczny „Nowego Dziennika”,Nowy Jork, 15 IX 2004, s. 5, 10.


W latach 1997-1998 redaktor naczelnypisma akademickiego Uniwersytetu Opolskiego „Indeks”, autor m.in.wszystkich tekstów odredakcyjnych tych wydań.


Recenzje i omówienia książekautorskich i red. Wiesławy Piątkowskiej-Stepaniak

Recenzja książki -Niepodległość

 1. Wokół niepodległości, „Przegląd Polski”, dodatek literacko-społeczny „Nowego Dziennika”, Nowy Jork 27 VIII 1999, s. 13.

 2. Wojciech Białasiewicz, Przegląd prasy polonijnej, „Dziennik Chicagowski”, 3 III 2000, s. 2.

 3. Michał Lis, Debata o niepodległości, „Gazeta w Opolu” dodatek do „Gazety Wyborczej”, 10-11 lipca 1999.


Recenzja książki Europai my. Polska i Polacy wobec integracji europejskiej. Monografia

 1. Bogdan Cimała, Europa i my. Polska i Polacy wobec integracji europejskiej, [w:] „Śląsk Opolski”, Opole 2001, nr 1, s. 92-94.


Recenzje i omówienia książki„Nowy Dziennik” w Nowym Świecie

 1. Jan Nowak-Jeziorański, „Nowy Dziennik” w Nowym Świecie, „Przegląd Polski”, dodatek literacko-społeczny „Nowego Dziennika”, Nowy Jork, 2 II 2001, s. 5.

 2. Stefan Bratkowski, I kto by pomyślał..., „Przegląd Polski”, dodatek literacko-społeczny „Nowego Dziennika”, Nowy Jork, 23 II 2001, 6.

 3. Tomasz Stańczyk, Historia „Nowego Dziennika”, [w:] Rzecz o książkach, comiesięczny dodatek do „Rzeczpospolitej”, 6 XII 2000.

 4. Michał Lis, Monografia gazety, „Gazeta w Opolu” dodatek do „Gazety Wyborczej”, 2 III 2001.

 5. Stanisław Blejwas, „Nowy Dziennik”, Polska, Polonia i Ameryka, [w:] Nowy Dziennik-Przegląd Polski”, Nowy Jork, 3 VIII 2001.

 6. Jan Nowak-Jeziorański, „Nowy Dziennik” in the New World, [w:] „New Horizon”. Polish American Curtular Review, New York, No. 6, June 2001.


Recenzje książki: Dziennikarzepolscy na emigracji. Wspomnienia z lat 1937-1989

 1. Czesław Karkowski, Wspomnienia dziennikarzy, [w:] „Nowy Dziennik-Przegląd Polski”, Nowy Jork, 1 II 2002.

 2. Czesław Karkowski, Wspomnienia dziennikarzy, (przedruk) [w:] „Dziennik Związkowy”, Chicago, 30 VIII-2 IX 2002.

 3. Wojciech Wierzewski, Cóż za czasy, cóż za ludzie! [w:] „Dziennik Związkowy, Chicago, 30 VIII-2 IX 2002.

 4. Wojciech Wierzewski, Cóż za czasy, cóż za ludzie!, (przedruk) [w:] „Zgoda”,The Official Publication of Polish National Alliance of North America, Vol. 121, No. 17 Chicago, Illinois, 2002.

 5. Wojciech Wierzewski, Natchnienie było czynnikiem decydującym, [w:] „Gwiazda Polarna”, 27 VII 2002.


Recenzja książki: Autoportretzbiorowy. Wspomnienia dziennikarzy polskich na emigracji z lat1945-2002, Opole 2003

 1. Marek Kusiba, Dziennikarzy portret własny, [w:] „Nowy Dziennik - Przegląd Polski”, 27-28 listopada 2003.

Recenzja książki: Myemigranci, wspomnienia współczesnych Polakówz życia na obczyźnie, Opole 2007

 1. Maciej Wierzyński, Prosto z emigracji, „Polityka” nr 1/2635, 5 stycznia 2008.

 2. Czesław Karkowski, Współczesna emigracja o sobie, Nowy Dziennik”, Nowy Jork, 11 stycznia 2008.


Udział w konferencjach naukowych,m.in.:

 1. 2000 (Opawa) na konferencji pod hasłem Śląsk Opawski i Opolski w kierunku standardów europejskich (przełamywanie barier) prezentowałam temat: Dobro wspólne w rękach obywatel.

 2. 2000 (październik) O wspieraniu przez nowojorski „Nowy Dziennik” polskich dążeń do NATO i UEMedia regionalne a idea i praktyka integracji europejskiej. mówiłam w październiku 2000 (Rzeszów) na międzynarodowej konferencji -

 3. 2001 (wrzesień) - Mons (SHAPE), Belgia, VI Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej na temat: Polacy i osoby polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych i policji państw obcych. Mons (SHAPE) 28-29 września 2001, Podczas sympozjum prezentacja książki „Nowy Dziennik” w Nowym Świecie na II Salonie Książki Polonijnej w Brukseli.

 4. 2002 (październik) - Rzym, VII Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej (Papieski Uniwersytet Urbaniański, 17-18 X 2002) na temat: Duchowieństwo polskie w świecie. Historia i współczesność. Podczas sympozjum prezentacja książki: Dziennikarze polscy na emigracji. Wspomnienia z lat 1937-1989 na III Salonie Książki Polonijnej w Audytorium Stacji Polskiej Akademii Nauk w Rzymie.

 5. 2002 (listopad) Kamień Śląski, Konferencja politologiczna zorganizowana przez Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskieg Grupy interesu. Teorie i działanie. Wygłoszony referat pt.: Polski lobbing w USA (wybrane przykłady).

 6. 2003 (maj) - Nowy Jork, udział w wieczorze wspomnieniowym poświęconym pamięci Bolesława Wierzbiańskiego w Konsulacie RP w Nowym Jorku, tytuł referatu: Dla przyjaciół „Wierzba”.

 7. 2003 (wrzesień) Szczyrk. Konferencja zorganizowana przez Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Ślaskieg Środki masowego komunikowania a polityka i społeczeństwo na przełomie XX i XXI wieku, tytuł referatu: Konflikt formuł - sprzeczności w postrzeganiu roli polonijnego pisma „Głos” między wydawcą a kierownictwem redakcji.

 8. 2003 (maj) - Nowy Jork, udział w wieczorze wspomnieniowym poświęconym pamięci Bolesława Wierzbiańskiego w Konsulacie RP w Nowym Jorku. Wygłoszony referat, pt.: Dla przyjaciół „Wierzba”.

 9. 2003 (grudzień) promocja książki Autoportret zbiorowy (na zaproszenie Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku i redakcji „Nowego Dziennika”), spotkanie z przedstawicielami mediów polonijnych w USA, tytuł referatu: Wpływ obcego kapitału na funkcjonowanie mediów w Polsce, USA.

 10. 2003 (październik) Kamień Śląski. Konferencja politologiczna zorganizowana przez Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskieg Przywództwo w teorii i praktyce politycznej, tytuł referatu: Przywództwo, elity, media.

 11. 2004 (wrzesień) - uczestnik sesji międzynarodowej w Ustroniu organizowanej przez Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ, pt. Demokracja w dobie globalizacji, wygłoszony referat, pt. Demokracja globalna - utopia czy rzeczywistość.

 12. 2004 (listopad) - uczestnik sesji międzynarodowej organizowanej przez Silesian Profiles Committee i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, pt. Ślązacy w Teksasie, tytuł referatu:. Polacy nie tylko w Teksasie.

 13. 2005 (październik) Między odpowiedzialnością a sensacją. Dziennikarstwo na przełomie wieków w Polsce – prasa, radio, telewizja, Internet, edukacja. Rzeszów-Kraków 10-11 października 2005, tytuł referatu: Tabloidy zmieniają konkurencję.

 14. 2005 (kwiecień-maj) Międzynarodowe Sympozjum Polonijne – 50 lat Amerykańskiej Częstochowy. Doylestown, Pennsylvania, USA (29-30 kwietnia – 1 maja) tytuł referatu: Marian Święcicki w służbie Amerykańskiej Częstochowy.

 15. 2005 (październik) Bogdan Jański – dziedzictwo narodowe i wyzwania dla współczesności. Opole, 24 października 2005, tytuł referatu: Zmartwychwstańcy na rzecz Polonii Amerykańskiej.

 16. 2006 (kwiecień) Media a demokracja, UMCS, 24-25 kwietnia 2006 r., Kazimierz Dolny, temat referatu: Granice wolności mediów.

 17. 2006 (maj) Polonia i Polacy w krajach Unii Europejskiej, Wydział Nauk Politycznych Szkoły Humanistycznej im. A. Gieysztora, 29 maja, Pułtusk, temat referatu: Polonijny Nowy Jork – Polonijny Sztokholm, Analiza porównawcza.

 18. 2006 (październik) Media regionalne – sukcesy i porażki, Rzeszów 17-18 października, tytuł referatu: „Nowa Trybuna Opolska“ – przemiany własności i formuł redakcyjnych w latach 1990 – 2006.

 19. 2006 (październik) Współorganizator międzynarodowej konferencji, pt. Wojna w mediach, Opole, 11-12 października, Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, tytuł referatu: Konfliktowy obraz świata w prasie.

 20. 2007 (październik) współorganizator konferencji pt. Ryszard Kapuściński (1932-2007) – portret dziennikarza i myśliciela, 9-10 października, Kraków Collegium Maius UJ, tytuł referatu: Potęga i niemoc władzy w twórczości Ryszarda Kapuścińskiego.

 21. 2007 (październik) uczestnik VIII Salonu Książki Polonijnej w Budapeszcie, zorganizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie A.P.A.J.T.E. w Budapeszcie, wystawiana książka, pt. My emigranci wspomnienia współczesnych Polaków z życia na obczyźnie, red. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, Opole 2007, ss. 516.

 22. 2008 (kwiecień) Współczesne media, status, aksjologia, funkcjonowanie, 24-25 kwietnia, Lublin, Wydział Politologii UMCS, tytuł referatu: Współczesne media w debacie publicznej – strażnik demokracji czy łowca sensacji.

 23. 2008 (marzec) współorganizator konferencji Marzec 68 z 40-letniej perspektywy, Instytut Politologii i Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Opole 8-10 marca.

 24. 2008 (maj) Piśmiennictwo wspomnieniowe Drugiej Emigracji, 8-10 maja 2008 r., Toruń, UMK, tytuł referatu: Wspomnienia dziennikarzy polskich na emigracji z lat 1941-1989.

 25. 2008 (kwiecień) Organizator konferencji Problemy bezpieczeństwa współczesnego świata, 10 – 11 kwietnia, Opole, Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego.

 26. 2008 (listopad) Polacy w Ameryce Północnej – 400-lecie, Warszawa, organizowana przez Światową Radę Badań nad Polonią Łazienki Królewskie - Muzeum Wychodźstwa – Podchorążówka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, tytuł referatu: Polscy dziennikarze emigranci w USA po II wojnie światowej na rzecz wolnej, demokratycznej Polski.Instytut Politologii
ul. Katowicka 89, 45-061 Opole,
tel. (077) 452-74-60, fax (077) 452-74-69
e-mail: politologia@uni.opole.pl

dol